ارتباط با دستگاه

ارتباط با دستگاه

ارتباط با دستگاه


شرکت پيوند طب و نرم افزار با هدف تسهيل کاربري نرم افزار و افزايش سرعت و دقت کار با نرم افزار اقدام به ايجاد و فعال سازي ارتباط دستگاه هاي اتوميشن آزمايشگاهي را به نرم افزار آزمون نموده است.
اين شرکت با توجه به دانش فني در اختيار خود مدعي است که کليه دستگاه هاي آزمايشگاهي داراي امکان دريافت و ارسال اطلاعات را دارد.
اين ارتباط به سه روش ارتباط يک طرفه يعني دريافت جواب از دستگاه - دو طرفه يعني ارسال اطلاعات به دستگاه و دريافت جواب از دستگاه - روش سوم ارسال اطلاعات به دستگاه از طريق بارکد و دريافت جواب از دستگاه قابل انجام بوده که با توجه به امکانات سخت افزاري و نرم افزاري دستگاه مورد نظر فعال خواهد شد.

براي بهره برداري از اين امکان با توجه به نوع دستگاه بايد مواردي از قبيل : پورت ، کابل و ساختار شبکه فراهم باشد