پزشکیار


نرم افزار جامع مديريت مطب(پزشكيار)

 اين نرم افزار به گونه ايي طراحي گرديد كه درهمه مطبها (بزرك يا كوچك -فوق تخصصي يا تخصصي) كارايي داشته و نيازهاي كاربران به راحتي بر آورده گردد. اين نرم افزار داراي خصوصيات منحصر به فردي مي باشد كه در اين صفحه به مواردي از آن اشاره خواهيم داشت:

1 - پذيرش بيماران به همراه اطلاعات مربوطه  و ذخيره اين اطلاعات جهت سوابق بعدي

2 - نگهداري اطلاعات پزشكان جهت استفاده در مراجعات بيماران بعدي

3 - تعيين وقت قبلي و ثبت وقت بعدي

4 - بايگاني پرونده پزشكي بيمار

5 - محاسبه مبالغ بيمه و تعرفه هاي  درماني و پزشكي

6 - ثبت،اسكن و ذخيره تصاوير مربوط به پرونده پزشكي با درج توضيحات از قبيل(آزمايشات ،سونوگرافي ، تصاوير        پزشكي و....)

7 - بايگاني اطلاعات مالي بيمار طي مراجعات قبلي

8 - بايگاني اطلاعات كامل خدمات ارائه شده در مراجعات قبلي

9 - جستجوي كاملا پيشرفته با استفاده از آيتمهاي مختلف

10 - امكان چاپ از تمامي گزارش ها

11 - جستجوي پرونده هاي پزشكي ، پذيرش ، تعيين وقت قبلي ، وجوه پرداختي يك بيمار يا پزشك وهمچنين كل        مركز خدمات درماني و بر اساس نوع بيمه